Thứ Hai, tháng 4 24, 2006

Con người siêu nhiên và Super Computer