Thứ Ba, tháng 8 26, 2008

Tính quy trình song song, Humain Parallism.Dộc giả nào thực sự quan tâm có thể tự tìm hiểu và dưa ra chứng minh cũng như kết luận về dề tài này. Cũng giống như là sự phát hiện ra Trọng Lực của NewTon, hay sự phát hiện ra Humain Paralell Processing của Nguyễn Sầu ... Riêng hơn 10 năm trước dây, một khi dả nhìn ra và thực chứng dược thì nhiều khi không có gì là khó hiểu hay lạ lùng ...
Nhưng hệ quả thì không thể thưỡng tượng vì nó có thể giải thích rất nhiều hiện tương mà trước dây ta không thể nào lý giải thỏa dáng dược .

Quasi Parallel thì sao ?
Còn True Parallel thì sao ?
Còn Dynamic Binding là sao ? ...

Nên biết với Parallel Algorithms thì người ta chỉ dựa vào n-processors mà tìm ra cách giải quyết một vấn dề, nhưng trên thực tế thì n phải dược xác dịnh thì mới áp dụng Algorithms dược. Dặc biệt là trong trí nảo con người còn có dặc tính Dynamic Structure Dynamic Binding nửa, tức là những quy trình Sinh Trưỡng Tồn Tại và Hoại Diệt liên tục ( Vô-Thường ) chớ không phải cố dịnh như trong Computer ngày nay ...

Diều này Sầu Riêng dả thức ngộ dược khoảng 2 tuần trước dây.

Bao gồm luôn những hậu quả và Hệ Luận, dê tài này có khi nghiên cứu và thực chứng cả dời cũng chưa dến chổ tận cùng, và chắc là dả vượt khỏi tầm tay của Doctorandus rồi, nhất là một tên Doctorandus thất nghiệp, nên Nguyễn Sầu Riêng không muốn dào sâu thêm mà chỉ ghi lại dôi chút cho những bạn dọc nào ưa thích ...
Nên biết từ việc dùng Logic mà biết sự hiện hữu của Parallel Processes Sầu Riêng phải mất 6 năm ( 1995-2001) dể có thể thực chứng dược sự Tồn Tại Hoại Diệt cũa những quy trình này.

Sầu Riêng vốn chỉ là một tên ngoại ... dạo. Chưa bao giờ học Thiền từ những bật thày mà chỉ là học ... lóm từ sách vở, nên không thể nói gì nhân danh một thiền gia. Chưa bao giờ học giáo lý nhà Phật ngoại trừ các sách của Thày Nhất Hạnh và vài thiền gia khác, nên không thể nói gì như một dệ tử Nhà Phật. Vốn là thất nghiệp kinh niên, chưa bao giờ có cơ hôi làm việc thực sự trong Computer Science, nên ngoai trừ tự mình hiểu, tự mình biết chỉ có thể Informal Talking chứ không thể ch1nh danh với Formal Publication.

Vì vậy, không có sự hiểu biết nào dáng gọi là hoàn chỉnh và cũng không có nơi nào dáng gọi là chính danh. Cũng vì vậy, gần dây Sầu Riêng dả quyết dinh không dào sâu, không viết gì thêm về những dề tài trong lảnh vực này, cũng không Informal Talking, ngoai trù thinh thoang có thể trao dổi dôi chút hiểu biết và kinh nghiệm của ch1nh mình ... Việc này chắc là không trở ngạy gì cho những dọc giả nào ưa chuông khoa học, nhứt là Brain Science và Computer Science, bởi vì mấy năm gần dây dả có nhiều nhóm nghiên cứu ở nhiều trường dại học và trung tâm nghiên cứu trên thế giới bân rôn với những dề tài trong lảnh vực này. Những ( Formal) Scientific PublicationPHD Thesis thường khi cũng dược dưa lên Internet ...
Dỉ nhiên là Sầu Riêng cũng rất trông dợi dể dược hiểu biết thêm ...

Trăm Năm Rồi Có Ra ... Gì !


Nguyễn Sầu Riêng

26 August, 2008.