Chủ Nhật, tháng 10 29, 2006

Ta là ...


Giữa lúc đang rơi vào vực thẳm của những câu hỏi không lời giải đáp và những ước vọng của cuộc đời không có cách nào thực hiện dược, thì tôi tìm gặp Dường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Tôi chưa bao giờ tìm thấy một tài liệu nào về Dạo Giác Ngộ của nhà Phật xúc tích và rõ ràng từng chữ, từng câu, từng trang như tác phẩm này của óng Nhất Hạnh.
Ngay sau khi dọc xong lần dầu tiên , hai công án trong Dường Xưa Mây Trắng đã đưa tôi vào con dường mới là Di Dể Mà Di Chứ Không Phải Di Dể Mà TớiVòng Sinh Tử Không Có Bắt Dầu.
Từ giây phúc dó, với những tác phẳm cũa Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và những người khác như Tarthang Tulku, Dennis Genpo Merzel and Narada Thera ... tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thực chứng của một niềm Hạnh Phúc thật sự trong cỏi dời này, bằng một sự thông hiểu và hoàn toàn ý thức vê trí ớc.
Diều dó có nghĩa là, mọi vấn dề dều dược suy xét và thực chứng. Vả chăng, theo nhà Phật thì tin tưởng chính là cội nguồn của sai lâm, và chỉ có thực chứng mớc có thể dến tận gốc rể của vấn dề …Trên đường thực nghiệm, dân dần tôi nhìn nhận sự hiện hủu của Cãm Xúc như những quy trình ( process, in Computer Science ), mặc dù nhũng quy trình cãm xúc này trong trí óc con người không phài là những quy trình cứng ngắc, độc lập và dã dược quy định trước ( well-defined ) như những quy trình trong máy Diện Toán hôm nay, mà là những quy trình rất sinh đông !Cũng như mọi đối vật khác trong vủ trụ, những quy trình cãm xúc trong trí óc con người ta cung phát sinh, tồn tại và hoại diệt liên tục ...Thí dụ như một sự thèm khát hay mong muốn việc gì dó có thể xảy ra trong tâm trí ta một cách cuồng bạo, nhưng nếu ta đạt dược tình trạng buôn thà, không bận rộn với trí óc cũa suy nghỉ, thì chẵng bao lâu sau, sự thèm khác hay mong muồn này sẻ qua di, mà ta vẩn còn hìện hửu ờ dây
Ngược lại, nếu một quy trình dòi hõi dược thoả mãn hôm nay, nó sẻ dòi hõi nhiều hon ngãy mai, và nó sẻ trở nên quá khích và hung dử hơn nếu sự dòi hỏi dó không dươc thoả mản nửa ...Cuối cùng sau một tiếng dồng hồ bị tấn công ( cơ duyên ? ) bởi Nhận-Thức-Phân Biệt, hay là Giác-Quan-Thứ-Sáu, hay là Tri Thức …. hay gọi là tên gì chăng nửa, tôi dã nhìn nhận sự hiện hửu của Tri Thức ( Mind ) cũng là một quy trình ( process ) …
Vây thì TOI là cái gì, TOI là ... ai ?

Trong một phạm trù xác dịnh nào dó, trong một khoảng không gian nào dó ( defined space ) ta có thể nói đôi lời về việc này.

- Cái ông Nguyen Sầu Riêng là một tên thất nghiệp và ngu xuẩn !
- Ong ta có thể là nông dân, bởi vì ông ta lón lên ở nông thôn.
- Óng ta khóai ăn ngon mặc đẹp,
- và dả chiến dáu cho Tu Bản chủ nghĩa …
- Mấy năm về trước ông ta ăn ớt và hút thuốc lá dử lắm ...


Có thể nói gì về TOI, khi không bị giới hạn bởi những phạm trù xác dịnh dó ?


Sự nhìn nhận Nhân-Thức-Phân-Biệt hay Tri Thức là một quy trình sinh dộng, chính là bước đầu của sự tàn hoại toàn thể hệ thống tin tưỡng ( belief ) đả dược dịnh nghĩa bằng cái TOI , vốn là một dối tượng không phài hiện hữu hay là không có hiện hửu như ta vẩn thường hiểu ...Ha Ha Ha … Thực tướng của M.S Nguyễn sầu Riêng, Doctorandus Nguyễn Sấu Riêng, Thạc sỉ Nguyễn Sầu Riêng , Merchant Marine Officier Nguyễn Sầu Riêng, Tên-Sỉ-Quan-Ngụy Nguyễn Sầu Riêng, Tên-Thất-Nghiệp-Kinh-Niên Nguyễn Sầu Riêng ...
... Nguyễn Sầu Riêng chỉ là một mớ quy trình sống động !Những Quy Trình này cũng luôn thay dỗi và vô thường như tất cà các Pháp khác trong vủ trụ …
Dỉ nhiên là những quy trình này không phải là một mớ hổn dộn vô trật tự mà chúng phải hoạt dông theo những quy luật nhật dịnh mà trời dất dã tạo ra trong ta ngay từ khi ta mới có mặt trên thế gian này. Một số dã dược thiết lập sẵn khi ta ra dời, một số khác thì dược phát sinh và hoại diệt theo giòng dời của chúng ta ...Sự hiểu biết này dối với tôi, chẳng khác nào tiếng sấm giửa đêm tối !
Diều này làm tôi chấn động và ngẩn ngơ không biết bao nhiêu ngày tháng sau dó.
Diều này cũng dã cho ta thấy tự tính vô thường và vô ngã ngay trong tự thân của chính mình ...


Vậy thì đâu là Bản Ngã ( personality ) của TOI, đâu là Sự Chọn Lựa ( choice ) của TOI ?

TOI là cái gì ?


Ắn ớt mỗi ngày là TOI ?
Hay không ăn ớt mổi ngày là TOI ?
Hay đôi khi có ăn ớt là TOI ?
Hay hoàn toàn không ăn ớt là TOI ?

Ắn ớt mỗi ngày là sự Chọn Lựa cũa TOI ?
Hay không ăn ớt mổi ngày là sự Chọn Lựa cũa TOI ?
Hay đôi khi có ăn ớt là sự Chọn Lựa cũa TOI ?
Hay hoàn toàn không ăn ớt là sự Chọn Lựa củ TOI ?

Cái gì là TOI ?

Dôi khi ta có thể minh chứng sự hiện hữu của một dối vật một cách dễ dàng hơn bằng phương pháp phản hồi, tức là bằng cách nhìn nhận những thứ mà không phài là thứ ta muốn tìm.Rỏ ràng là Bãn Ngả và Sự Chọn Lựa không bao giờ hiện hữu bên ngoài phạm vi của tri thức ( Mind ),
Nhưng Tri Thức cũng không phải là TOI.
Giác Quan cũng không phải là TOI.
Cãm Xúc cũng không phải là TOI.
Và cũng không có một dối vật nào của các thứ dó là TOI …

Trên bước dường thực chứng, TOI chưa bao giờ chiến dấu chống lại một cuộc tấn công nào ( ma chướng, tri thức, … ), nhưng tôi vẩn còn dây …

Dâu là ... tôi ?

Buôn Thả và không suy nghĩ nữa chính là chìa khóa dể trở về với cội nguồn, như dứa bé yên bình dứng dưới bóng của mẹ nó, dể dược là ... TOI !Vậy thì TOI là một cái gì dó không quá khích, không hung dử !
Nó là một thứ gì dó yên bình trong khoãng không gian trống rổng ( Null space, Empty Space ), ở dó, nếu dùng tri óc dể suy nghỉ, ta sẻ không bao giờ tìm thấy cái gì ...


Nguyễn Sầu Riêng


Ngày 5 tháng 5, năm 2006.
Viết lại từ bản tiếng Anh I Am ... That ! October 1999.


Ghi Chú

Rỏ ràng là Thế Giới mà ta thường thấy chung quanh ta dược kiến tạo, nhận diện, và xác dịnh bởi những Quy Trình ( Processes ) : Những Quy Trình này, tự nó cũng thay dồi liên tục ( Vô Thường ), và dó chính là cái Ảo Giác kinh khủng nhất trong Không Gian và Thời Gian !

Diều dó có ý nghĩa gì ?

Diếu dó có nghĩa là bất kể ta nhìn cuộc dời ta dưới ánh sáng của Phật Giáo, hay Hồi Giáo, hay là Dạo Chúa ... và bất kể ta có tôn giáo hay niềm tin nào, Thế Giới chung quanh ta mà ta thường nhận biết cũng chỉ là Ảo Giác : các đối vật ( objects ) dược nhìn nhận và diễn dạt tùy theo tình trạng ( states ) của các Quy Trình ...
Và diều đó không phải là Quan Diểm hay là Cái Nhìn từ một niềm tin nào, mà chính là Sự Thật ( Truth ) hay Khoa Học ( Science ) !

Empty Space, Null Space : Không nhất thiết phải là khoảng không tuyệt dối trống rỗng, nhưng nó không chứa dối vật nào mà Tri Giác có thể nhận biết dược ...


1 Comments:

Blogger nhathua said...

Chỉ nói làm sao thoát được thể!

4:24 CH  

Đăng nhận xét

<< Home