Thứ Bảy, tháng 9 29, 2007

Tiềm Thức và Chánh Niệm

Sự hiện hữu của Tiềm Thức trong quan hệ ( relation ) của Chánh Niệm, Chánh Dịnh và Chánh Tuệ của nhà Phật
Dộc giả có thể tự Chứng minh và tìm hiểu.


29 tháng Chín năm 2007.