Chủ Nhật, tháng 11 04, 2007

Trùng trùng Duyên khởi ...


Mùa dông năm 1995 , trong lúc dang rơi vào tận cùng vực thẳm của cỏi dời này : không việc làm, không xe, không nhà, không tiền, gia dỉnh dổ vở tan nát ... tưởng chừng như vỉnh viển không bao giờ phục sinh nổi và mãi mãi dắn chìm trong hoang tưởng, thì sau khi dọc Dường Xưa Mây Trắng của Thầy Nhất Hạnh Sầu Riêng dột nhiên thức ngộ dược dạo lý Chính Niệm của nhà Phật, và từ dó mà trở lại thành người.
Dến nay dả mười hai năm.

Mười hai năm trong bần cùng túng thiếu, tưởng chừng như trong còi dời này không có gì tồi tệ hơn. Giả như có kiếp Lai Sinh, thì kiếp sống mới chắc là không thể nào tệ hơn bây giờ.
Nhưng trong Chính Niệm làm gi có kiếp Lai Sinh ?Từ dây, là những năm gian khổ thực hiện ( practice ) Dạo Lý Chính Niêm một cách triệt dể.
Từ dây, bắt dầu những cái thấy của kiếp người.
1999 ( tháng Mười ) Thấy duợc tính Quy Trình ( process ) của những sinh dộng trong Tự Thân. Dây cũng là nền tãng dầu tiên trong việc thấu hiểu tâm tr1 ( Mind ) dưới ánh sáng của khoa học , Dường vào Chính Niệm.

1999 Thức ngô dựơc tự tính Vô Thường ngay trong Tư Thân mình

2001 ( thánh Mười ) Thấy dược tính khoa hoc của Dốn Ngộ - Khoa học của Dốn Ngộ

2002 nhìn thấy dựơc thực tướng của Tự Ngả ( the Self )

2006 thấy dược một số hoạt dộng về Tiềm Thức ( Under-consciousness )

2007 thấy dựợc một số hoạt dộng về trí não ( self-reference information )

Những cái thấy này từ từ mà dến một cách tự nhiên, nhưng ngoại trừ việc giải trí và rèn luyên dể dược bình tâm trong cỏi dời vô dạo này, vẩn không mang lại lợi ích thiết thực nào. Những cái thấy này cũng không mang lai dược một bửa ăn ngon hay một chuyến viếng thăm Berlin hay Newyork ….

Nhưng những cái thấy này vẩn từ từ không hẹn mà … dến, một khi mà các yếu tố Nhân Duyên dả dầy dủ ( theo lối nói của thầy Nhất Hạnh ).
Nhìn cho từơng tận thì mấy chục năm qua có ba yếu tố Nhân Duyên chính trong dời sống tình thần của Sầu Riêng.

1 - Diện Toán . Sau mấy ... chục năm thất nghiệp, thì những phương trình, những công thức chắc là dả yên ngũ trong quá khứ ( ? ), nhưng những Mechanism, những Way of Thinking của Algorithms có lẻ là dả hoàn toàn hội nhập (integrated ) vào cuộc sống hàng ngày. Parallel Distributed Algorithms ( Thuật toán song song và phân tán ) và Parallel Computer Architectures thuộc về những cái khoái của Sầu Riêng trong Diện Toán. Dây là diểm then chốt trong việc chuyển hóa những hiểu biết về Tâm Trí ( Mind ) sang lảnh vực khoa học của diện toán hôm nay.

2 - Dạo Thiền : Mặc dầu trước kia chưa hề biết dến dạo Thiền ( Meditation ), cũng chưa hề nghỉ dến nhà Phật vốn là từ Thiền mà ra, và cũng chưa hề học Thiền nhưng dả tiếp nhân dạo lý Chính Niệm của nhà Phật rất tư nhiên , có lẻ từ trong tâm tưởng cũng là cái Quả của ông Nội và ông Già vốn là những người rất mộ dạo. Có lẻ cũng do mối nhân duyên này mà vừa dọc Dường Xưa Mây Trắng lần dầu tiên, Sầu Riêng dột nhiên thức ngộ dạo lý của Chính Niệm.

3 - Thất nghiệp kinh niên : Tình trạng bần cùng và Thất Nghiệp Kinh Niên dả bức bách Sầu Riêng phải tự học và tự rèn luyên. Nhứt là những năm thất nghiệp dầu tiên mổi ngày phải ngồi thở ra và thở … vô dể tâm không bi loạn ( Thất Niệm ). Từ những bức bách này mà phải theo Dạo Lý Chính Niệm triệt dể - những cuốn sách quý báo của Thầy Nhất Hạnh và các dại Thiền Gia khác quả nhiên là rất hửu ích - và từ dó dựa vào Parallel Algorithms và Parallel Computer Architecture mà nhìn ra tử tính quy trình song song ( Parallel Processing ) của Trí Nảo.Dỉ nhiên là hằng vạn triệu yếu tố Nhân Duyên quan hệ với nhau rất chằng chịt, những yếu tố của gia dình, của xả hội, của Thời Dại ... Cái Này Có Vì Cái Kia Có, chớ không phải chỉ có 3 yếu tố kể trên mà thôi. Tỉ như mấy chục năm nay ở Hòa Lan, tỉ như học Hàng Hải rồi học Diện Toán, tỉ như giời phút này vẩn còn dứng vửng giủa dất trời, tỉ như giờ dây ngồi dây dể viết một trang blog ... cũng là những yếu tố Nhân Duyên.
Không có yếu tố nào là Tự Sinh Tự Diệt, dộc lập trong cỏi dất trời này.
Thi dụ như, sau mấy chục năm mà vẩn không nên sự nghiệp thì dỉ nhiên là Sầu Riêng cũng có những khía cạnh tồi ... tệ hơn người khác, nhưng cái tồi tệ này trong những yếu tố nhân duyên ... này thi mới trở nên như vậy. Nếu như cái tồi tệ này nhưng trong những yếu tố nhân duyên khác, hay xảy ra trong thời diểm khác, thì nó sẻ sản sinh ra những pháp khác và có khi những tồi tệ dó không còn là tồi ... tệ nửa mà trở nên những thế mạnh. Giờ này có thể là Sầu Riêng dả thành Doctor Soon và dang bận rộn với Android-making. Giờ này cũng có thể lả Sầu Riêng dả có xe, có nhà và dang thụ hưỡng những thành quả của cỏi dời này ...

Dây cũng chính là một trong những cội nguồn của cái nhìn Tương Dối ( Relalivity ) của nhà Phật : Không ai có thể tự mình trở thành tội phạm ( tự Sinh tự Diệt ). Hành dộng phạm tội chỉ là một kết cấu sản sinh ra trong màn lưới Nhân Duyên chằng chịt, dược xác dịnh trong Không Gian và Thời Gian lúc dó, mà kẻ phạm tội chỉ là một trong những nhân tố của Nhân Duyên. Bởi vậy cho nên, sự có mặt của tội phạm dồng thời cũng là sự có mặt tính vô dạo trong nhiều yếu tố Nhân Duyên khác .Giả nhiư mà thiếu một trong 3 hạt nhân của màng lưới Nhân Duyên chính kể trên thì sao ?
Chắc là không ai có thể trả lời dược vì dây có lẻ không có thể thử nghiêm dược ( proof ) mọt cách giản dơn .
Tuy nhiên với Sầu Riêng thì thật sự rỏ ràng , nếu không vi Thất-Nghiệp Kinh Niên thì Sầu Riêng sẻ tận hưởng cỏi dời này - di chơi, di ăn, di nghe nhạc … - có khi cũng nên có vái cô bồ … lẻ , nhưng chắc chắn là không có thời giờ dể mổi ngày ngồi dó thở ra rồi lại thở ... vô , rồi bận tâm dến chuyện gì khác.

Là phước hay là hoạ ? Nói cách khác, là Duyên hay là Nghiệp ?
Duyên cũng là Nghiệp, mà Nghiệp thì thật sự cũng là … Duyên.

Newton không hề biết là, tử trái táo Eureka của ông mà sinh ra ngành Mechanica góp phần rất lớn trong thời kỳ dầu của cuộc cách mạng kỷ nghê, nhưng rỏ ràng là một khi màng lứoi nhân duyên dả dầy dủ rồi nếu không có Newton này di nửa thì chắc chắn củng đả có một Newton khác …

Dỉ nhiên là không có Sầu Riêng này, thì rồi cũng sẻ có một Sầu Riêng … khác.
Sầu riêng không hề mong muốn một sự nghiệp lẩy lừng sau khi … chết như Newton.
Sầu Riêng cũng không hy vọng những hiểu biết này sẻ mang lại dôi chút lợi ích trong những năm còn lại của kiếp người.
Nhưng chắc chắn là Brain Simulation và Artifitial Intelligence dả bước vào một niên dại khác khi trí nảo con người dược quan sát và simulated theo Logical Model và Parallel Processing Model : Trí nảo con người vốn là một Parallel Recursive machine ...

Nên biết Sinh và Diệt vốn chỉ là sự chuyển hóa trong còi dời này Vòng Sinh Tử Không Có Bắt Dầu , nhưng trong thế giới Nhị Phân ( Duality ), Sinh bao giờ cũng di đôi với Diệt, tức là sự Kiến Tạo ( Creation ) lúc nào cũng di dôi với sự Tàn Hoại ( Termination ). Thí dụ như sự xuất hiện của xe gắn máy và xe hơi cũng chính là lúc xe bò và xe ngựa chìm vào quên lãng. Hiển nhiên là người lái xe ngưa và xe bò không bao giờ mong mỏi sự xuất hiện của xe gắn máy hay xe hơi và người nghỉ ra máy nổ cũng không hề nghỉ dến việc tiêu diệt những kẻ lái xe ... bò ...

Những cái Thấy này rồi sẻ di dến dâu, giờ phút này có lẻ không ai có thể biết trước dược. Dâu là Sinh, đâu là Diệt. Nhưng hiện tai ta dả có thể nhìn trí nảo ( Mind ) của con người cũng giống như là ta nhìn một bức tranh hoàn mỷ . Từ dàng xa, ta nhìn thấy màu sắc bức tranh sinh dộng cũng giống như ta nhìn con người với dủ mọi phiền nảo, giân dử , vui mừng … Lại gần chút nửa , ta thấy nhửng dường nét trên bức tranh lúc thẳng lúc cong và màu sắc phân biệt rỏ ràng, dây cũng là lúc ta thấy rỏ cãm xúc và cái Ngã ( self ) của con người … Lai gần thêm chút nửa thì màu sắc trong bức tranh tự tàn hoại và ta bắt dầu thấy những Phân Tử, Nguyên Tử và Particles của vật chất, ta thấy tự tính Quy Trình ( processes ) Phát Sinh, Tồn Tại và Hoại Diệt ( Vô Thường ) ngay trong tự thân mình …
……………………………………………………………................................
Ta sẻ còn thấy gì , nếu có thể nhìn sâu thêm chút nửa vào trong Tâm Trí mình ?Có lẻ là không ai có thể trả lời câu hỏi này bây giờ, nhưng sâu thẩm trong Tâm Trí loài người chắc chắn phải là một thế giới vô cùng sinh dộng, dầy những việc lạ lùng và bất ngờ mà hiện nay ta vẩn không thể nào tiên liệu dược. Vả chăng, cả thế giới hiện hửu trong giây phút này mà ta có thể phân biệt dược bằng Lục Giác, chính là dược tạo dựng từ trí nảo của loài người ...
Có thể là chỉ có những Dại Thiền Gia mới có thể nhìn sâu thêm chút nửa trong Tự Thân mình.
Nên biết rằng thế giới chiều sâu của trí nảo ( Inner Space ) là một thế giới Tứ Phản ( Recursive ), mà mọi cơ năng của nó hiện nay vần chứa dầy những sự kỳ bí lạ lùng. Thế giới Tự Phản này bao gồm những quy trình Tự Phản Sinh và Diệt ( creation, termination ) , hoạt dộng và quan hệ ( binding ) với nhau theo những Quy Luật ( rules, specification ) mà ta vẩn chưa hiểu biết gì hết ...
Thí dụ như những người Diên trong nhà thương Diên, cứ ngồi dó mà dắm chìm trong cỏi Vô Cùng xa rời thế giới Hiện Hửu ( Reality ) này, có thể là họ dả do một số nhân duyên nào dó mà rơi vào trong bộ máy tự phản của trí nảo ( inner space ) ...

Cũng có thể là, dể nhìn sâu thêm chút nửa trong tâm trí mình cần phải có những yếu tố Nhân Duyên khác nửa, trong một khoảng không gian khác, kinh-hồn dộng-phách hơn doạn dời mà Sầu Riêng dả vượt qua trong mấy chục năm ...

Cũng có thể là, những cái thấy sâu hơn nửa trong Tâm Trí loài người vốn dả từ lâu không có gì là mới lạ dối với các Dại Thiền Gia, và ta chỉ còn thiếu có một nhịp cầu với khoa học hôm nay ...Nhưng việc gì rồi cũng có những ngoại lệ ( exception ), sự Dốn Ngộ của Sầu Riêng vốn cũng chỉ là một ngoại lệ vì Sầu Riêng không phải là Dại Thiền Gia. Diều chắc chắn là một khi các yếu tố Nhân Duyên dả dầy dủ rồi, thì Kỳ Tích nhứt dinh sẻ phải xảy ra ...
Chắc chắn là, những bài viết này rồi cũng sẻ dóng góp một phần dù là vô cùng nhỏ nhoi, trong thế giới nhân duyên vô cùng tận ...

Không có Sầu Riêng này thì rồi cũng sẻ phãi cò một Sầu Riêng khàc...


Duyên sinh nó trùng trùng ...Sầu Riêng

Hòa Lan, tháng Mười Một năm 2007.Ghi Chú

* Quí dọc giả nào tìm thấy publications hoặc tài liệu nào về những dề tài trong những trang blogs này, xin vui lòng cho Sầu Riêng biết, nhứt là tài liệu thuộc Computer Science.
Xem vài tài liệu thuộc Computer Science trong Phòng dọc sách ...
Xin cám ơn trước ...

* Information saving and retrieving ...

* Parallelism trong tri nảo con người ...

* Những tư liệu ( information ) trong Tâm Trí rồi có phải bi xóa di dể nhường chổ ( memory space ) cho tư liêu mới hay không ? ...

* 10 năm còn lại của kiếp người : Về Hưu ( pension ) tức là chờ chết, mọi cuộc chiến dâu và thụ hưỡng cuộc sống dều chấm dút ...3 Comments:

Anonymous Nặc danh said...

http://vn-buddhist.blogspot.com/2010/11/fakt-thich-nhat-hanh-ein-rote-vietn-kp.html

1:18 SA  
Anonymous Nặc danh said...

http://vn-buddhist.blogspot.com/2010/11/fakt-thich-nhat-hanh-ein-rote-vietn-kp.html

1:20 SA  
Anonymous Nặc danh said...

- THÍCH NHẤT HẠNH – TÊN VIỆT GIAN CỘNG SẢN ĐỘI LỐT PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG VỆT MÁU TỘI ÁC CỦA „GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT“ - KHỐI ẤN QUANG
HAY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG KHIỂN DỤNG VỎ BỌC PHẬT GIÁO LÀM PHƯƠNG TIỆN BÔI XÓA TỘI ÁC, CỦNG CỐ QUYỀN LỰC NHƯ THẾ NÀO.
(Phần 1.)
- http://nhabaovietthuong-uk.blogspot.de/2013/01/thich-nhat-hanh-ten-viet-gian-cong-san.html

1:13 CH  

Đăng nhận xét

<< Home