Thứ Hai, tháng 4 24, 2006

Nuớc Mắt ...
Sè dựơc viết lại từ bản tiếng Anh
Tears ...