Thứ Hai, tháng 4 24, 2006

Dưới bóng của Tự Ngã
Sẻ dựcơ viết lại từ bản tiếng Anh
Under the shadow of the Self ...