Thứ Hai, tháng 4 24, 2006

Cuộc giải phóng khỏi Thời Gian ...
Sẻ dược viết lại từ bản tiếng Anh
The Liberation from Time ...